ஆடி(Aadi) மாத சிறப்புகள்

ஆடிப்பெருக்கு | aadi

ஆடிமாத கொண்டாட்டம் ஆடி மாதம் ஆடி என்பது சிறப்பு மிக்க ஆன்மிக மாதம் ஆகும். இது தமிழ் மாதத்தின் நான்காவது மாதமாகும். வாத பாராயணங்கள், ஆலய சிறப்பு வழிபாடுகள், மந்திரங்கள், பூஜைகள் ஆகியவற்றிற்கு கூடுதல் சக்தி அளிக்கும் மாதமாக கருதப்படுகிறது. தமிழ் மாதத்தை உத்ராயணம், தஷ்ணாயணம் என இரு பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம். ஆடி முதல் மார்கழி வரை புண்ணிய காலமான தஷ்ணாயண காலமாகும். இது ஆன்மிக மனம் கமழும் ஆடி மாதமாகவே திகழ்கிறது. ஆடி விவசாயிகளின் நம்பிக்கைக்கு … Read more

Ganesh (Vinayaka) Chaturthi -August 25

Ganesh Chavithi | Festival in mumbai

Ganesh Chaturthi Ganesha Chaturthi Ganesha Chaturthi or Vinayaka Chaturthi is a most important religious festival that most widely celebrated in India. Ganesh Chaturthi festival is celebrated on the birthday of Lord Ganesha. Lord Ganesh is specifically known for his special elephant head. He is known by 108 names, in that the most widely used names … Read more